Algemene voorwaarden

Kinderhoeken geven een positieve beleving binnen uw organisatie
Kinderhoeken geven een positieve beleving binnen uw organisatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende leveranties van goederen en/of diensten van welke aard ook, door de besloten vennootschap Instore Kids Corners B.V., gevestigd aan de Linge 41-43 te (8253 PJ) Dronten (inschrijfnummer Handelsregister Kamer van Koophandel Lelystad: 39098753) Zij zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle onder nummer 1/2000. De voorwaarden treden in werking per 1 januari 2000.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. ‘IKC’: de besloten vennootschap Instore Kids Corners B.V.;
b. ‘wederpartij’: de partij die met IKC in onderhandeling treedt of met haar een overeenkomst sluit;
c. ‘de voorwaarden’: de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden;
d. ‘aflevering’: de feitelijke aanbieding van de gekochte goederen door of namens IKC aan de wederpartij; als een feitelijke aanbieding wordt beschouwd de mededeling door of namens IKC dat de goederen voor de wederpartij in het magazijn gereed liggen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende leveranties van goederen en/of diensten van welke aard ook, door IKC.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien schriftelijk tussen IKC en de wederpartij is overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij zijn, behoudens schriftelijke aanvaarding daarvan door IKC, niet van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van IKC zijn, tenzij uit de inhoud van de offerte expliciet anders blijkt, vrijblijvend. Indien de wederpartij een offerte aanvaardt, heeft IKC het recht haar aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De aanbieding geldt slechts 2 dagen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door wederpartij.
 3. IKC is in het kader van haar aanbiedingen niet gebonden aan de inhoud van informatie- en reclamemateriaal, monsters en modellen. De daarin c.q. daarmee vervatte informatie is uitsluitend indicatief.
 4. IKC behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de aanbiedingen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van IKC onverwijld te worden teruggegeven, onverminderd andere aan IKC ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van haar rechten.
 5. Aanvaarding van de aanbieding houdt in dat de wederpartij zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze voorwaarden en dat hij afstand doet van een toepasselijk verklaring van eigen (inkoop) voorwaarden.
 6. Een overeenkomst tussen IKC en wederpartij komt eerst tot stand indien door IKC een schriftelijke opdrachtbevestiging is afgegeven dan wel indien IKC met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt.
 7. De wederpartij is verplicht IKC te informeren over feiten of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

Artikel 4. Annulering

 1. Bij annulering van de overeenkomst door de wederpartij voordat met de uitvoering van de overeenkomst door IKC is begonnen, is de wederpartij een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het overeengekomen bedrag.
 2. Nadat IKC is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, is annulering niet meer toegestaan. De wederpartij blijft in dat geval het overeengekomen bedrag ten volle verschuldigd.

Artikel 5. Prijs

 1. Indien in aanbiedingen of opdrachtbevestigingen niet anders is vermeld, zijn de door IKC opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en gelden deze prijzen voor levering ‘af magazijn’.
 2. Aan aangetekende, rembours- en expreszendingen en/of leveringen van geringe waarde verbonden extra kosten worden aan de wederpartij doorberekend.
 3. Overeengekomen prijzen kunnen worden verhoogd op grond van overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen zonder dat de wederpartij daaraan het recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen.
 4. Indien toeleveranciers van IKC hun prijzen verhogen, is IKC gerechtigd de door haar met de wederpartij overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen.
 5. Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in lid 2 genoemde extra kosten van IKC van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen en belastingen, kan IKC doorberekenen aan de wederpartij.
 6. De wederpartij vrijwaart IKC voor alle kosten en schade die voor IKC mochten voortvloeien uit het feit: -dat de wederpartij niet deugdelijk geregistreerd staat voor de B.T.W. of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat; en/of -dat de wederpartij onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan IKC en/of autoriteiten op het gebied van B.T.W. of vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat.

Artikel 6. Levering

 1. De door IKC genoemde levertijden zijn indicatief. Opgegeven levertijden zijn slechts te beschouwen als fatale termijn indien dat uitdrukkelijk en in die bewoording is overeengekomen.
 2. Indien geen levertijd is afgesproken, zal IKC een redelijke termijn in acht nemen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt als plaats van aflevering het magazijn van IKC.
 4. De wederpartij is verplicht:
  a. IKC tot feitelijke aanbieding in staat te stellen;
  b. het afgeleverde bij inontvangstname direct te inspecteren;
  c. ten bewijze van de inontvangstname een door IKC te verstrekken afleveringsbewijs te ondertekenen;
  d. op dit afleveringsbewijs de zichtbare gebreken aan het afgeleverde respectievelijk aan het verpakkingsmateriaal te vermelden; door ongeclausuleerde ondertekening van het afleveringsbewijs wordt de levering vermoed overeenkomstig de overeenkomst te hebben plaatsgevonden;
  e. andere dan de sub d. bedoelde gebreken aan het afgeleverde uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de aflevering schriftelijk bij  IKC te melden, een en ander overeenkomstig de procedure als bedoeld in art.9 (klachten, wanprestatie)
 5. Het risico van de goederen is vanaf het tijdstip van aflevering voor de wederpartij. Dat geldt ook in geval de goederen in geval        van reclamatie en/of garantie door de wederpartij niet in ontvangst worden genomen.
 6. De wederpartij is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Indien de wederpartij de door IKC af te leveren          zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien de wederpartij, ondanks sommatie van IKC, de zaken niet binnen 10 werkdagen voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft IKC het recht de zaken aan een derde te verkopen en de oorspronkelijke wederpartij voor een eventueel
  verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke wederpartij is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door IKC gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
 7. Indien op verzoek van de wederpartij de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is de wederpartij gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten. 
 8. IKC is gerechtigd de verdere uitvoering van haar verplichtingen op te schorten zolang de wederpartij jegens IKC niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingrecht geldt tot het moment dat de wederpartij alsnog zijn verplichtingen is nagekomen, tenzij IKC inmiddels gebruik heeft gemaakt van haar recht tot ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet het recht van IKC op schadevergoeding.   

Artikel 7. Garantie

 1. Bij verkoop van nieuwe goederen garandeert IKC de constructie van deze goederen gedurende een termijn van 24 maanden, ingaande de datum waarop de aflevering heeft plaatsgevonden. Onder deze garantie vallen productiefouten. Onder deze garantie is uitgesloten schade of beschadiging als gevolg van slijtage.
 2. Onder de garantie zal IKC, naar keuze van IKC, defecte goederen herstellen of vervangen, een en ander tegen betaling door de wederpartij van alle aan het herstel of het vervangen verbonden loonkosten.
 3. Indien IKC garantieaanspraken heeft jegens haar toeleverancier dan zal zij, tenzij de toeleverancier dat heeft uitgesloten, die garantie aan de wederpartij overdragen zonder zelf nog verplicht te kunnen worden de toeleverancier uit dien hoofde aan te spreken.
 4. De garantie van IKC gaat slechts op een derde over indien dat uitdrukkelijk schriftelijk met de wederpartij is overeengekomen.
 5. Een tijdig beroep op garantie wordt slechts gehonoreerd indien de door IKC geleverde goederen zijn gebruikt overeenkomstig hun bestemming en voor zover de bijgeleverde gebruiksaanwijzing correct is gevolgd.
 6. De aanspraak op garantie vervalt indien:
  a. de wederpartij niet schriftelijk binnen 5 werkdagen na ontdekking dan wel nadat het defect redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, daarvan aan IKC melding heeft gemaakt;
  b. de wederpartij ten aanzien van het ontstaan van het defect een verwijt gemaakt kan worden;
  c. het defect is ontstaan door onvoorzien gebruik van het goed door de wederpartij;
  d. de wederpartij wijzigingen of veranderingen aan het goed heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, anders dan door IKC;
  e. de wederpartij de goederen aan een derde heeft overgedragen, hetzij in eigendom, hetzij tot gebruik;
  f.  de wederpartij haar verplichtingen, daaronder begrepen betaling van het factuurbedrag, uit hoofde van de overeenkomst niet is nagekomen;
  g. het een defect betreft dat geheel of gedeeltelijk het gevolg is van niet inachtneming van gebruiks- en montagevoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik;
  h. het defect is ontstaan door normale slijtage;
  i.  het defect is ontstaan door gebruik voor andere dan normale gebruikdoeleinden;
  j.  het defect is ontstaan door reparatie of andere werkzaamheden aan de producten/zaken verricht door derden, de wederpartij daaronder begrepen.
 7. Alle in het kader van de garantie vervangen goederen en/of onderdelen worden eigendom van IKC.
 8. Aanspraken van de wederpartij op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten de betalingsverplichtingen jegens IKC onverlet.

Artikel 8. De onuitvoerbaarheid van het werk en Overmacht

 1. Omstandigheden buiten de wil van IKC en of haar toedoen, welke van dien aard zijn dat de nalevering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van haar kan worden gevergd, geeft IKC het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten tot de voornoemde omstandigheden opgehouden hebben te bestaan, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Bij overmacht aan de zijde van IKC wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering door IKC onmogelijk maakt, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden.
 3. Bij overmacht langer dan 2 maanden is de wederpartij gehouden om in redelijke verhouding tot de prijs van de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de goederen dat inmiddels mocht zijn afgeleverd. Voor het overige zijn IKC en de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft geen aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding.
 4. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
 5. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, natuur- en kernrampen, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, sabotage, algehele werkstaking, ziekte van personeel, vervoer-stremmingen, tekortkomingen van (toe)leveranciers en andere niet voorzienbare omstandigheden ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is.

ARTIKEL 9. Klachten, wanprestatie

 1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten over de geleverde goederen moeten door de wederpartij direct bij aflevering, middels het afleveringsbewijs, kenbaar worden gemaakt, doch indien zulks redelijkerwijs niet mogelijk is, uiterlijk, en schriftelijk, op de eerstvolgende werkdag na de aflevering. Ter zake nadien optredende gebreken geldt dat klachten binnen 10 werkdagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden dienen te worden gemeld. Niet tijdige melding doet de aanspraken van de wederpartij op nakoming, herstel, schadevergoeding of ontbinding volledig vervallen.
 2. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en de geconstateerde gebreken.
 3. Klachten over een factuur van IKC moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk zijn ingediend, onder vermelding van factuurdatum, factuurnummer en eventuele vrachtbriefnummers. Opschorting van enige betalingsverplichting of verrekening met een tegenvordering is de wederpartij daarbij niet toegestaan.
 4. Retourzendingen worden – buiten voornoemde klachtprocedure om - door IKC niet aanvaard, tenzij zij tevoren schriftelijk haar toestemming daartoe heeft verleend.
 5. Klachten zijn nimmer ontvankelijk indien mocht blijken dat door of zijdens de wederpartij de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd, dan wel sprake is geweest van feitelijk onjuist gebruik, of indien sprake is van veranderingen of wijzigingen aan het geleverde die niet door IKC zijn verricht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. IKC is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld is te wijten. IKC is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of bedrijfsschade.
 2. De aansprakelijkheid van IKC is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde.
 3. Voor zover de door de wederpartij jegens ingestelde aanspraken betrekking hebben op producten die IKC van haar toeleveranciers heeft gekregen, zal de aansprakelijkheid van IKC beperkt zijn tot het bedrag dat IKC terzake de schadevergoeding van de leverancier ontvangt.
 4. IKC is niet aansprakelijk voor fouten van (hulp)personen c.q. derden werkzaam ter uitvoering van de overeenkomst met de wederpartij. Deze uitsluiting geldt ook voor schade die aan opzet of (grove) schuld of (grove) onachtzaamheid is te wijten. Onder fouten worden mede begrepen toerekenbare tekortkomingen en onrechtmatige daden.
 5. De onder lid 3 genoemde personen c.q. derden kunnen zich ter afwering van aansprakelijkheid jegens derden op deze voorwaarden beroepen.
 6. Indien schade is ontstaan aan derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst tussen IKC en de wederpartij, is de wederpartij gehouden IKC en door IKC bij de uitvoering van de overeenkomst ingezette personen volledig ter zake te vrijwaren.
 7. Indien IKC door de wederpartij uit andere hoofde dan de overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld, geldt dezelfde beperking van aansprakelijkheid als in de voorgaande leden omschreven.
 8. De vordering tot schadevergoeding en/of herstel of vervanging verjaart een jaar na aflevering van de goederen.

Artikel 11. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij van rechtswege jegens IKC in verzuim en is IKC gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onverminderd haar overige wettelijke en contractuele rechten.
 2. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij aan IKC over het factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
 3. Indien IKC zich genoodzaakt ziet om de incasso van de vordering uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,00 en in ieder geval met als minimum het geldende incassotarief dat wordt gehanteerd door advocaten.
 4. Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de rente en vervolgens, in volgorde van ouderdom, van de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de wederpartij.
 5. Indien wederpartij in verzuim is en/of IKC goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij niet of niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen jegens IKC zal voldoen, is IKC, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige wettelijke en contractuele rechten, gerechtigd van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, voorts de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, overeengekomen betalingstermijnen – al dan niet betrekking hebbende op andere overeenkomsten met de wederpartij – te herroepen als gevolg waarvan openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden, en is zij gerechtigd haar verplichtingen uit andere overeenkomsten met de wederpartij op te schorten.
 6. Onder zekerheidsstelling is mede begrepen de in het handelsverkeer gebruikelijke rembourscondities en condities van documentair krediet zoals onherroepelijke, en in dit geval door een eerste klas bank geconfirmeerde, letters of credit, cash against documents of cash against delivery.
 7. In het geval wanneer wordt overeengekomen, dat betaling zal plaatsvinden en/of wanneer zekerheid wordt gesteld bij wege van documentair krediet en/of bankgaranties, zal wederpartij ervoor instaan dat zulks door middel van een te goeder naam en faam bekendstaande bank zal geschieden.
 8. De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van IKC, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gedane rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.
 9. Leveringen aan een buiten Nederland gevestigde of woonachtige wederpartij geschiedt eerst na volledige uitbetaling.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. IKC behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij geleverde zaken totdat de koopprijs van deze zaken alsmede van alle andere door haar krachtens andere overeenkomsten met de wederpartij geleverde zaken, geheel is voldaan.
 2. Indien IKC in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de wederpartij werkzaamheden verricht, bijvoorbeeld onder het regime van artikel 7 (garantie), dan geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de wederpartij ook deze vorderingen heeft voldaan.
 3. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor de vorderingen die IKC tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in haar verplichtingen jegens IKC.
 4. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming door IKC is verleend.
 5. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van IKC te bewaren, en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van IKC daartoe zal wederpartij alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan IKC.
 6. Indien en zolang IKC eigenaar is van de producten, zal wederpartij IKC onverwijld op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd , of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorst zal wederpartij IKC op IKC’s eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan IKC eigenaar is, zich bevinden.
 7. Bij beslag, aanvraag tot of (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoeder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van IKC.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door IKC geleverde zaken en verrichte werkzaamheden, gegevens en knowhow, blijven berusten bij IKC. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IKC, is de wederpartij niet gerechtigd tot openbaarmaking, verveelvoudiging, namaking, verwerking of dies meer zij, hiervan over te gaan.
 2. Onverminderd het in lid 1 gestelde, is wederpartij niet gerechtigd de merken, alsmede de type-of identiteitsnummers of -tekens, die op de door IKC geleverde zaken, inclusief de verpakking zijn aangebracht, te verwijderen, te beschadigen en/of te wijzigingen.

Artikel 14. Ontbinding

Wanneer de wederpartij in gebreke blijft met de betaling van enig aan IKC verschuldigd bedrag of enige andere voor hem uit de overeenkomst oortvloeiende verplichting niet, niet geheel of niet behoorlijk is nagekomen, dan wel in strijd daarmee heeft gehandeld, wanneer de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt, dan wel indien de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen op hem wordt toegepast, alsmede wanneer ten laste van de wederpartij enig beslag wordt gelegd, heeft IKC het recht om zonder dat enige ingebrekestelling is vereist of zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van IKC om van de wederpartij vergoeding van kosten, schaden en rente te vorderen.

Artikel 15. Slotbepalingen

 1. De onderhavige overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
 2. Voor zover dat niet in strijd is met de wet zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.